Årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen kåres for åttende gang på LilleLørdag 22. mars. Hele 15 verdige kvinner har blitt nominert fra Hole, Ringerike, Jevnaker og Modum. Av disse har juryen plukket ut fem finalister som alle fremstår som gode forbilder gjennom sin ekstraordinære innsats og sitt engasjement. Her kan du bli bedre kjent med en av de, Kristine Nore.

Kristine er nominert for sitt engasjement for sirkulærøkonomi innen treindustrien.

Kristine Nore har lang fartstid som forsker, forfatter av vitenskapelige artikler, leder og rådgiver i trebaserte næringer både nasjonalt og internasjonalt. I dag er hun daglig leder av Omtre, ved Treklyngen, som jobber med ombruk av returtre i Norge. Hun har vært en pådriver i arbeidet for å realisere SirkTre, som har som ambisjon om å bli spydspiss i utviklingen av en ny sirkulær treindustri. Kristine er i dag både spydspissen og prosjektleder for dette prosjektet som finansieres gjennom satsingen Grønn plattform. Grønn plattform-midlene inkluderer bevilgning via Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, og kommer fra «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020.

I dag blir nærmere 90 prosent av alt treavfall brent opp og brukt til energigjenvinning. Evner man å snu halvparten av avfallsstrømmen, ved å få returtre tilbake inn i bygg, vil dette tilsvare reduksjon av to millioner tonn CO₂-utslipp til atmosfæren. Dette tilsvarer 8 prosent av Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Lykkes man med dette arbeidet, vil det skape store ringvirkninger langt utover regionen.

Kristines arbeid fremstår som innovativt, og hennes engasjement utgjør en forskjell i en tid hvor fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi er viktigere enn noen gang tidligere – for dette er hun et forbilde.

Billetter til LilleLørdag kjøper du her.

Foto: Knut Andreas Ramsrud